ศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ
 
Labour and Management Devlopment Center
 
 
 
ศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการจัดอบรมระยะสั้นแก่หน่วยงานทั้งในภาครัฐฯ และเอกชน
 หลักสูตร                 Certificate Program
1

หลักสูตร "การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์" รุ่นที่ 165

 
ตารางการอบรม
1 หลักสูตร "การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์" รุ่นที่ 165 17 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 วันอังคาร พฤหัสบดี

สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2560

ดาวโหลดใบสมัคร

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือ โทร / Fax. 02-218-6226
Email: warajit.s@chula.ac.th (วราจิตต์ ศุขเกษม)