ศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ
 
Labour and Management Devlopment Center
 
 
 
ศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการจัดอบรมระยะสั้นแก่หน่วยงานทั้งในภาครัฐฯ และเอกชน
 หลักสูตร                 Certificate Program
1

หลักสูตร "การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์" รุ่นที่ 167

 
ตารางการอบรม
1 หลักสูตร "การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์" รุ่นที่ 167 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2561 วันอังคาร วันพฤหัสบดี

สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2561

ดาวโหลดใบสมัคร

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือ โทร / Fax. 02-218-6226
Email: warajit.s@chula.ac.th (วราจิตต์ ศุขเกษม)