รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2555