คณะกรรมการ
 
หน้าหลัก | คณะกรรมการ | ผลงานวิจัยของศูนย์ | แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย | โครงการสัมมนาทางวิชาการฯ
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์
รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2218-6229 ,0-2218-6292 โทรสาร. 0-2218-6229
E-mail: Isra.S@chula.ac.th

 
การศึกษา
พ.ศ. 2519 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  พ.ศ. 2524 พัฒนบริหารศาตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
  พ.ศ.2532 Dip.Ec.Dev, The Australian National University, Canberra, Australia, 
  พ.ศ.2533 M.Ec.Dev, The Australian National University, Canberra, Australia, 
สาขาที่ชำนาญเป็นพิเศษ 
เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ :- Economic Modeling
  อุป สงค์การบริโภค 
  Macroeconomics 
  การ กระจายรายได้ 
ตำแหน่งที่สำคัญและราชการพิเศษ 
ผู้ ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2537 - 2538
  ประธาน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2540 - 2546)
  กรรมการประจำคณะ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2539 - 5 มค. 2547)
 

กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2541 - 2542

  ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2543 - ปัจจุบัน
  อนุกรรมการและ เลขานุการ คณะอนุกรรมการการศึกษาและประเมินผลกระทบเชิงสังคมศาสตร์ของงานวิจัยทางด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน)
  ที่ปรึกษาระยะสั้นของ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย/ธนาคารโลก
  อนุกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2540 - 2542)
ตำแหน่งปัจจุบัน
 
รอง ศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประเทศที่มีประสบการณ์การทำงาน
 
ประเทศ ไทย, ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น 
 
ประสบการณ์ทำงาน
1 ตุลาคม 2540 - 31 มีนาคม 2546   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
  6 สิงหาคม 2541 - ปัจจุบัน   รองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
  30 มกราคม 2538 - 5 สิงหาคม 2541   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
  8 พฤษภาคม 2539 - 7 พฤศจิกายน 2539   Visiting Research Fellow, CSEAS, มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
  1 เมษายน 2537 - 31 พฤษภาคม 2539   ผู้ช่วยคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
  1 พฤษภาคม 2528 - 29 มกราคม 2538   อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
  15 สิงหาคม 2520 - 30 เมษายน 2528   นักสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผลงาน
ผู้ อำนวยการโครงการ - "คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่ง ผลต่อคุณภาพบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์"   รายงานวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินทุนวิจัย ปี 2531 (ภาษาไทย)
ผู้ เขียน - "แรงกระทบจากภายนอก ภาคการส่งออก และการเติบโตทางเศรษฐกิจ"   วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 4 (1). หน้า 50-62. ปี 2535 (ภาษาไทย)
ผู้ เขียน - "Industrial Protection and Income Distribution in Thailand"   unpublished Ph.D. thesis, Australian National University, Canberra, Australia, 1993.
นัก วิจัย - "Estimation of Consumer Demand System" Paper presented to the Final Workshop of the Thai-Australian Research Funded by the ACIAR, 1993.
นัก วิจัย - "โครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดนครราชสีมา : สถานะปัจจุบัน ปัญหา และการลงทุน" งานวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ปี 2537 (ภาษาไทย)
นัก วิจัย - "Review : Poverty, Income Inequality and Health Care Consumption in Thailand" The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 4 (25), 618-627, 1994.
ผู้ เขียน - "การวิเคราะห์การกระจายรายได้ โดยใช้ CGE"   วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 6(2), 148-158, ปี 2537 (ภาษาไทย)
ผู้ อำนวยการโครงการ - "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ภาษีสรรพสามิตบุหรี่"   รายงานวิจัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2538 (ภาษาไทย)
ผู้ อำนวยการโครงการ - "การประมาณค่าอุปสงค์ของผู้ บริโภค ค่าผู้ใหญ่สมบูลย์ และการกระจายรายได้ในประเทศไทย พ.ศ.2531, 2533 และ 2535"   รายงานวิจัย โดยได้รับทุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2538 (ภาษาไทย)
ผู้ เขียน - ""Commentary" in The Research Institute of Development Assistance and Overseas Economics Cooperation Fund, The World Bank's East Asian Miracle Report : Its Strengths and Limitation"    OECF Discussion Papers No.7, 180-182, 1995.
ผู้ อำนวยการโครงการ - "แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเทศบาล ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2540 - 2544)"  รายงานวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนจาก เทศบาลตำบลมาบตาพุด ปี 2538 (ภาษาไทย)
ผู้ เขียน - "An Estimation of Consumer Demand" Chulalongkorn Journal of Economics 7(3), 361-398, September 1995.
ผู้ เขียน - "เส้นความยากจน : วิธีกำหนดและความสำคัญเชิงนโยบาย" บทความวิชาการเสนอในการสัมมนาเรื่อง "ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้"  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พฤศจิกายน 2538 (ภาษาไทย)
ผู้ เขียน - "Trade Liberalization in Thailand : Income Distributional Impact and Financing Problem"  Asian Economic Journal 9(3), November 1995.
นัก วิจัย - "การประเมินราคาทางศุลกากร การตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก และอุปสรรคทางด้านเทคนิค : อุปสรรคแฝงทางการค้า"  รายงานวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนจาก TDRI ปี 2539 (ภาษาไทย)
นัก วิจัย - "Educational Expansions and Labour Earnings Inequality in Thailand: 1988 and 1992" research report submitted to the Center for Southeast Asians Studies, Kyoto University, Kyoto, 1996.
นัก วิจัยร่วม - "ลักษณะการกระจายภาระและผลประโยชน์ด้านการคลังและภาษีอากร ของประเทศไทย" รายงานวิจัย TDRI นำเสนอสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ปี 2541 (ภาษาไทย)
ผู้ อำนวยการโครงการ - "การให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่กลุ่มประเทศอินโดจีน (ลาว เวียดนาม กัมพูชา และพม่า)" รายงานวิจัยเสนอกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปี 2541 (ภาษาไทย)
ผู้ เขียนร่วม - "Long Term Strategy Study for the Greater Mekong Subregion (GMS 2020) Country Perspective" the Technical Assistance Study to Promote Sub-regional Cooperation Among Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Viet Nam, Paper Submitted to the Asian Development Bank, 1998.
ผู้ เขียน - "Linear Expenditure System : a Single Equation Estimation" Chulalongkorn Journal of Economics. Volume 11 Number 1, January 1999.
นัก วิจัย - "Economic Welfare Implication of the Crisis"  Chapters 2 and 3, and Annex 2 in The Brooker Group, Socio-economic Challenges of the Economic Crisis in Thailand. Research report submitted to The Asian Development Bank and The Office of the National Economic and Social Development Board, 1999.
ผู้ เขียน - "ภาระในเชิงการกระจายรายได้ ของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม"  บทความอภิปรายเสนอในการสัมมนา "วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 72 พรรษา" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2542
นัก วิจัยร่วม - "An Economic Valuation of Natural Forest:: the Case of the Teak Forest in Mae Yom National Park with Particular Reference to Ecological Costs of the Kaeng Sua Ten Water Resources Development Project" Sathirathai et al. Paper submitted to BRT, Bangkok, 1999.
ผู้ เขียน - "ปัญหาความยากจนในช่วงวิกฤต เศรษฐกิจ"  วารสารธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 16, กันยายน 2542 (ภาษาไทย)
ผู้ เขียน - "Growth, Structural Changes and Inequality : the Experience of Thailand"  WIDER Working Paper No.207, United Nations University, November 2000, Helsinki.
ผู้ เขียนร่วม - "Globalization and Inequality : The Case of Thailand" with Pasuk Pongphaichit. Paper presented to OECD, Paris 2000.
นัก วิจัย - "An Analysis of Mangrove Dependency, Income Distribution and Conservation" Chapter V in Institute of Social and Economic Policy (ISEP). Initiative on Population, Consumption and the Environment: Demographic and Economic Factors Determining Coastal Land Conversion into Commercial Shrimp Farms, Thailand. Research Report Submitted to the MacArthur Foundation 2001.
นัก วิจัยร่วม - "โครงการการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อ รองรับการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า" ชโยดม สรรพศรี และคณะ รายงานวิจัยเสนอต่อ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ปี 2544 (ภาษาไทย)
ผู้ อำนวยการโครงการ - "An Economic Analysis of Tobacco Control in Thailand,"  Research Report Submitted to WHO SEARO, 2002.
ผู้ อำนวยการโครงการ - "CDP-SP Project: A Consultancy on Establishment Surveys in Thailand"  Research Report Submitted to National Statistical Office , Ministry of Labour and Social Welfare,The World Bank, 15 November 2002.
ผู้ เขียนร่วม - "Trade Policy Reforms and Poverty in Thailand" with Paitoon Wiboonchutikula, in Kishor Sharma (ed.). Trade Policy, Growth and Poverty in Asian Developing Countries, Routledge, London, 2003.
ผู้ เขียนร่วม - "Mangrove dependency, income distribution and conservation" with Suthawan Sathirathai.
ผู้ เขียนร่วม - "Household use of mangrove conservation decisions" with Edward B. Barbier, Mark Cox.