Books
 
No Title Author
1 การเงินอุดมศึกษา เทียนฉาย กีระนันทน์
2 เศรษฐกิจการเงินสาธารณสุข เทียนฉาย กีระนันทน์
3 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ : การศึกษาและการฝึกอบรมในประเทศ สุมาลี ปิตยานนท์
4 นิเวศเศรษฐศาสตร์และ นิเวศวิทยาการเมือง ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
5 การวิเคราะห์สถานภาพความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจโลก จารุมา อัชกุล
6 ตลาดแรงงานไทยกับนโยบาย สุมาลี ปิตยานนท์
7 แรงงานสัมพันธ์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ สังศิต พิริยะรังสรรค์
8 การจัดการการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
9 วิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้สภาพพลวัต จารุมา อัชกุล
10 แบบฝึกปฏิบัติหลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์ นราทิพย์ ชุติวงศ์
11 วิถีใหม่แห่งการพัฒนา : วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย ปรีชา เปียมพงศ์สานต์,
กาญจนา แก้วเทพ,
กนกศักดิ์ แก้วเทพ
12 สถิติพื้นฐานสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
13 พัฒนาชนบทยั่งยืนสำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์ ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
14 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รัตนา สายคณิต,
ชลลดา จามรกุล
15 เครื่องชี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค รัตนา สายคณิต
16 คณิตเศรษฐศาตร์ จารุมา อัชกุล
17 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ วรัญญา ภัทรสุข
18 COOPERATIVE ECONOMICS เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประพันธ์ เศวตนันทน์
19 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ รัตนา สายคณิต
20 การวิจัยขั้นดำเนินงาน ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
21 เศรษฐศาสตร์การจัดการ นราทิพย์ ชุติวงศ์
22 เศรษฐศาสตร์มหภาค ประพันธ์ เศวตนันทน์
23 เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฎีนโยบาย และการวิเคราะห์ สมัยใหม่ ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
24 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ จารุมา อัชกุล
25 พัฒนาการอุตสาหสกรรม และพัฒนาการเศรษฐประสบการณ์ของ เกาหลีใต้ บราซิล ไทย ผาสุก พงษ์ไพจิตร
26 หลักเศรษฐศาสตร์ II : มหาเศรษฐศาสตร์ รัตนา สายคณิต
27 เศรษฐศาสตร์สองกระแส กนกศักดิ์ แก้วเทพ
28 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค นราทิพย์ ชุติวงศ์
29 ระบาดวิทยาสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ แกมทอง อินทรัตน์
30 มหเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ : จากทฤษฎีสู่นโยบาย รัตนา สายคณิต
31 หลักเศรษฐศาสตร์ นราทิพย์ ชุติวงศ์
32 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค ประพันธ์ เศวตนันทน์
33 พัฒนาการระบบเศรษฐกิจ สหภาพโซเวียตรัสเซีย ปีค.ศ. 1900 – 1999 กนกศักดิ์ แก้วเทพ
34 คู่มือการใช้โปรแกรม TSP จิตตภัทร เครือวรรณ์
35 สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ กัลยาณี คูณมี
36 เศรษฐศาสตร์มหภาค ชลัยพร อมรวัฒนา
37 เศรษฐศาสตร์การเมือง โลกทัศน์กับการวิเคราะห์ระบบและการเปลี่ยนแปลง ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
38 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ : การพัฒนาสุขภาพอนามัยในประเทศไทย เทียนฉาย กีระนันทน์
39 สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
40 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ : รวมบทความ ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ (บรรณาธิการ)
41 ทฤษฎีระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
42 เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี วรัญญา ภัทรสุข
43 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ
44 พื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาค นราทิพย์ ชุติวงศ์,
ชลลดา จามรกุล
45 พื้นฐานเศรษฐศาสตร์มหภาค รัตนา สายคณิต (บรรณาธิการ)
46 เศรษฐศาสตร์แรงงาน สุมาลี ปิตยานนท์
47 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ศรีวงศ์ สุมิตร,
สาลินี วรบัณฑูร
48 หลักเศรษฐศาสตร์ ประพันธ์ เศวตนันทน์,
ไพศาล เล็กอุทัย
49 การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน : แนวคิดเชิงทฤษฎี จุฑา มนัสไพบูลย์
50 พัฒนาการเศรษฐกิจเปรียบเทียบ วรวิทย์ เจริญเลิศ
51 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
52 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ
53 การพัฒนาประเทศ สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
54 การบริหารโครงการ : แนวทางสู่ความสำเร็จ รัตนา สายคณิต
55 เศรษฐมิติเบื้องต้น ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์
56 เศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน กนกศักดิ์ แก้วเทพ
57 มิติแนวคิดเศรษฐกิจไทย : บนเส้นทางจากวิกฤตสู่อนาคต ศุภชัย พานิชภักดิ์ และคนอื่น ๆ
58 หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
59 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
60 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุข สมคิด แก้วสนธิ,
ภิรมย์ กมลรัตนกุล
61 เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมโลก กำชัย ลายสมิต (บรรณาธิการ)
62 เศรษฐกิจไทยภาครัฐ รวมบทความ ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์
63 สำนักเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กนกศักดิ์ แก้วเทพ
64 เศรษฐศาสตร์ธรรมิกราชา กนกศักดิ์ แก้วเทพ
65 สังคมศาสตร์วิจัย เทียนฉาย กีระนันทน์
66 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประพันธ์ เศวตนันทน์
67 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ รัตนา สายคณิต
68 แบบเรียนเร็ว คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ วิจิตร คุณาพงศ์กุล
69 เศรษฐศาสตร์การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ รัตนา สายคณิต และพุทธกาล รัชธร
70 เศรษฐศาสตร์ 1 (หลักเศรษศาสตร์จุลภาค) วรัญญา ภัทรสุข
71 วิสาหกิจชุมชน กลไกเศรษฐกิจฐานราก ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และพิทยา ว่องคุณ
72 จุลสารเศรษฐศาสตร์ เล่มที่ 4 : เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการประกัน
73 สรรสาระวิชาการ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์