ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา (ศศนพ)
Centre for Development Policy Studies (CDePS)
 
คณะกรรมการ | ผลงานวิจัยของศูนย์ | ติดต่อศูนย์ | แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย | โครงการสัมมนาทางวิชาการฯ
 
 
 
ความเป็นมา
 
เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจมีความเกี่ยวข้องกันมาก เกินกว่า จะแยกการวิเคราะห์ออกจากกันได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการว่างงาน ความยากจน ความไม่เท่าเทียมทางรายได้ สิ่งแวดล้อม การคลัง และการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ คณาจารย์เศรษฐศาสตร์ กลุ่มหนึ่งจึงมีความสนใจจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อให้เป็นศูนย์กลาง การวิจัยทางด้าน Economics and Socio-economics of Development และเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา และฝึกอบรม Econommics and Socio-economics of Development ต่อไปในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์
 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลงานทางนโยบายของรัฐและการศึกษาวิจัยต่างๆที่เกี่ยว ข้องกับ Economics and Socio-economic of Development
 2. เพื่อ เสนอแนะทางเลือกการพัฒนาทางด้าน Economics and Socio-Economics of Development
 3. เพื่อ ระดมทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการศึกษาวิจัยทางด้าน Economics and Socio-economics Development งบประมาณ มีเป้าหมายเพื่อให้เลี้ยงตัวเองได้โดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัย ต่างๆจากต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
 
จุดเน้นการศึกษาและ วิจัย
 
 1. เน้นการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์ และนักวิจัยของ ศศนพ. และนักวิจัยที่สนใจร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้ด้าน Economics และ Socio-Economics of Development ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆของประเทศ
 2. การจัดและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ และผู้สนใจในรูปแบบที่หลากหลาย
  • Research
  • Short Paper
  • Press Release
  • Policy Briefs
  • ผู้สำเร็จการฝึกอบรม
  • จัดเสวนา