ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง (ศศก)
Political Economy Center (PEC)
 
ประวัติ | กรรมการ | ติดต่อ | แผนงานสร้างโครงการ | กิจกรรม
 
 
 
ความเป็นมา
 
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2533 ดำเนินกิจกรรมโดยการจัดสัมมนาประจำเดือนทางวิชาการเฉพาะสมาชิกของกลุ่ม โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2543 จึงได้เปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง ให้เป็นทางเลือกหนึ่งแก่นิสิตระดับปริญญาโท ของคณะเศรษฐศาสตร์    
 
วัตถุประสงค์
 
  1. ศึกษาวิจัยทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐกิจของเศรษฐศาสตร์การเมืองสำนักต่างๆและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
  2. ทำการศึกษาวิจัยชีวิต การผลิตและวัฒนธรรมของประชาชนไทยในประวัติศาสตร์และการพัฒนาการที่คลี่คลายมาและสร้างทฤษฎีเพื่อชี้แนวทางการพัฒนาประเทศไทยอันพึงปรารถนา
  3. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดสัมมนา การอบรม จัดทำหนังสือและวารสาร ฯลฯ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองแก่ นักวิชาการ ปัญญาชน นักพัฒนา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
  4. เป็นแหล่งรวมหนังสือ ตำรา เอกสาร ข้อมูล และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ความคิดเห็นและประสานงานกับคณะกรรมการห้องหนังสือสุภา ศิริมานนท์
  5. ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ นักวิชาการ ปัญญาชน นักพัฒนา ฯลฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
 
กิจกรรม
 
  1. สัมมนา/เสวนา
  2. ปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์
  3. บทความ/ข้อมูล/เอกสาร (ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง)