Supporting Staff

กนกนภัส สินเสนาะ

Kanoknaphat Sinsanoh
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

กษิรา วรวัฒนะปริญญา

Kasira Worawattanaparinya
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

 

กันต์กมล เสถียรทิพย์

Kankamon Satientip
หน่วยสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

 

กิ่งทอง คงคาน้อย

Kingthong Gonganoi
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา

 

ขจรศักดิ์ อิ่มเอม

Kajohnsak Im-am
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

จงรักษ์ ทองสม

Chongrak Thongsom
หน่วยวิเทศสัมพันธ์

 

จิรัชญา รุ่งโรจน์

Jiratchaya Rungrote
ศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

 

ฉันท์ชนก รอดสำเภา

Chanshanok Rodsampao
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์

 

ชนัญชิดา มาเพชร

Chananchida Mapetch
เลขานุการคณบดี

 

ชาลินี ยาเขียว

Chalinee Yakaew
หน่วยทะเบียน

 

ชำนาญ แก้วจันทร์

Chumnarn Kawwjun
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

ฐิติมา แสนเสนาะ

Titima Saensanoh
หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

 

ณวลพักตร์ พิมลมาส

Nualpuk Pimolmas
หน่วยนิสิตเก่าสัมพันธ์

 

ณัฐชานันท์ พลภัทรไพศาล

Natchanan Phonlaphatphaisan
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

ดิษฐะพร ทรัพย์โมค

Dittaporn Supmork
หลักสูตรEBA

 

ดุสิต จิตพิทักษ์

Dusit Jitpitak
หน่วยสารบรรณ

 

ตอน สมานกล้า

Ton Smarnkla
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

ถมยา ว่องเจริญ

Thomya Wongcharoen
ผอ.หลักสูตรEBA

 

ธราธร คัชวะรัง

Tharathorn Kutchwarung
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกายภาพและเทคโนโลยี

 

ธีรพันธ์ คำขันธ์

Teeraphan Kumkhan
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์

 

นพรัตน์ หม่อมปลัด

Nopparat Mompalad
หน่วยสารบรรณ

 

นฤมล เตียวไพบูลย์

Naruemol Taewpaiboon
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

 

นฤมล คันธบุตร

Narumon Kantabud
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

 

นครินทร์ มะลิ

Nakarin Mali
งานคลังและพัสดุ

 

นัชญากรณ์ กิจตระกูล

Natchayakorn Kittragul
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

 

นิธิภาทร ศรีทับทิม

Nitiphathorn Sritubtim
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

บุญชัย ตุ๊กตาทอง

Boonchai Tukkatathong
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์

ประทานพร หกประดิษฐ์

Pratharnporn Hokpradit
หน่วยการเงิน

 

ประสิทธิ์ นิลสังข์

Prasit Ninsang
หน่วยกิจการนิสิต

 

พรทิพย์ เกียรติ์ภราดร

Pornthip Kietparadorn
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์

 

พัชนี เสวกพันธ์

Patchanee Sawagpun
ศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

 

พิมสุดา อิสโร

Pimsuda Issaro
หน่วยทะเบียน

 

พิสิฏฐ์ ศุขเกษม

Phisit Sukkasem
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

เพ็ญศรี ใจบาน

Phensri Jaiban
กลุ่มภารกิจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

 

เพียงพิศ นิมมาณวัฒนา

Paengpit Nimmanwattana
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์

 

ไพศาล จุ้ยชุ่ม

Phaisal Juichum
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

ภริตพร พุ่มพวง

Paritporn Pumpuang
หน่วยการเจ้าหน้าที่

 

ภัคจิรา ไชยเกษร

Pakjira Chaiyakesorn
หน่วยทะเบียน

 

ภัทริน วงศ์บางโพ

Pattarin Wongbangpo
หน่วยกิจการนิสิต

 

ภานุมาศ สุขเลิศ

Panumas Suklert
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

ภิตินันท์ สมบุญ

Pitinan Soboon
หลักสูตรEBA

 

ยงยุทธ์ เสวกพันธ์

Yongyut Sawegpun
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

ยุพเยาว์ เหล็กกล้า

Yupayao Lekkla
หลักสูตรEBA

 

ยุวดี กิ่งชุ่ม

Yuwadee Kingchum
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารและธุรการ

 

รุ่งทิพย์ ผลตระกูล

Rungthip Pontrakoon
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

 

เรืองยศ พุทธิกุล

Rueangyod Phuttikul
หน่วยส่งเสริมวิจัยและวิชาการ

 

ลาวัลย์ ธนาสว่างกุล

Lawan Thanasawangkul
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ

 

วรรณี ดอกไม้เงิน

Wannee Dokmaingern
หลักสูตรEBA

 

วราจิตต์ ศุขเกษม

Warajit Sukkasem
ศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ และศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

 

วัชรินทร์ วีณุตตรานนท์

Wacharint Weenuttranon
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านงานคลังและพัสดุ

 

วัฒนพร ดวงแก้ว

Wattanapron Duangkaew
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

วิภาวรรณ วงษ์เจริญสุข

Wipawan Wongcharoensuk
หลักสูตรEBA

 

วิมลลักษณ์ บัวผลิ

หน่วยบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

 

ศรุตญา คัชวะรัง

Sruttaya Kutchwarung
หลักสูตรEBA

 

ศันสนีย์ บรรดาศักดิ์

Sansanee Bandasak
หน่วยการเจ้าหน้าที่

 

ศิริวรรณ ฐิติรุ่งโรจน์กุล

Siriwan Thitirungrojkul
ศูนย์วิจัย

 

ศุภชัย ค้ำชู

Suppachai Kamchoo
หัวหน้าหน่วยพัสดุ

 

สกล ดีประเสริฐ

Sakol Deeprasert
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

 

สมบูรณ์ ปิ่นทอง

Somboon Pinthong
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

สายฝน วุฒิยา

Saifon Wuthiya
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

 

สิทธิภูมิ นิสายานนท์

Sittipoom Nisayanon
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

สิริภัทท์ ปิลันธนดิลก

Siripatt Pilandanadilok
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

 

สุคนธมาส นกแก้ว

Sukontamas Nokkaew
หลักสูตรEBA

 

สุณี ศิริพงษ์

Sunee Siripong
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ แผนและการงบประมาณ

 

สุธินี รัตนอุดมสินชัย

Suthinee Rattanaudomsinchai
หน่วยทะเบียน

 

สุนี กล่อมจิตร

Sunee Klomchit
หน่วยการเงิน

 

สุพัตรา ภูมิไชย

Supatra Poomchai
หน่วยการเงิน

 

สุมณฑา โห้ยุขัน

Sumonta Hoyukhan
หน่วยทะเบียน

 

สุรัตน์ แดงดี

Surat Daengdee
หน่วยบัญชี

 

หทัยทิพย์ กิจพิพัฒน์

Hathaithip Kitpipat
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

หฤทัย สวัสดิ์มงคล

Haruethai Sawatmongkhon
หัวหน้าหน่วยบัญชี

 

อรณี เนียมทอง

Orranee Niamthong
หลักสูตรEBA

 

อรวรรณ ทองยา

Orawan Thongya
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

อัญชลี จักรวาที

Aunchalee Chakrawatee
หน่วยส่งเสริมวิจัยและวิชาการ

 

อารีรัตน์ แซ่ตั้ง

Arrirat Saetang
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

อุษารัตน์ พิบูลย์

Usarat Pibul
หน่วยการเงิน

 

อุไรวรรณ ทำขุรู

Uraiwan Thamkhuru
หน่วยงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ)