ศูนย์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ The Centre for Business and Managerial Economics

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อดำเนินการวิจัยเรื่องต่าง ๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
  2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลไว้อ้างอิงหรือสนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอน
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานกับองค์กรต่าง ๆ ทางด้านธุรกิจและการจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
  4. เป็นศูนย์กลางในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการสร้างฐานข้อมูล
  5. ให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ แก่สังคมในด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
  6. เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะ ฯ

ผู้อำนวยการศูนย์

รศ.ดร.จิตตภัทร เครือวรรณ์
รศ.ดร.จิตตภัทร เครือวรรณ์

ผลงาน

การอบรมทางวิชาการ

โครงการอบรมหลักสูตร “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม”
[table “” not found /]

โครงการอบรมหลักสูตร “นโยบายการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
[table “” not found /]

ติดต่อศูนย์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330