ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา Centre for Development Policy Studies

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อติดตามและประเมินผลงานทางนโยบายของรัฐและการศึกษาวิจัยต่างๆที่เกี่ยว ข้องกับ Economics and Socio-economic of Development
 2. เพื่อเสนอแนะทางเลือกการพัฒนาทางด้าน Economics and Socio-Economics of Development
 3. เพื่อระดมทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการศึกษาวิจัยทางด้าน Economics and Socio-economics Development งบประมาณ มีเป้าหมายเพื่อให้เลี้ยงตัวเองได้โดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัย ต่างๆจากต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

จุดเน้นการศึกษาและ วิจัย

 1. เน้นการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์ และนักวิจัยของ ศศนพ. และนักวิจัยที่สนใจร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้ด้าน Economics และ Socio-Economics of Development ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆของประเทศ
 2. การจัดและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ และผู้สนใจในรูปแบบที่หลากหลาย
  • Research
  • Short Paper
  • Press Release
  • Policy Briefs
  • ผู้สำเร็จการฝึกอบรม
  • จัดเสวนา

ผู้อำนวยการศูนย์

ดร.สวรัย บุณยมานนท์
ดร.สวรัย บุณยมานนท์

ผลงาน

 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์: นโยบายเพื่อรายได้ สู่วิกฤตป่าต้นน้ำ ปัญหาที่ไม่มีทางแก้?”
 2. สรุปรายงานการวิจัย ชุดโครงการวิจัย “ไทย-ตะวันออกกลาง” (http://www.econ.chula.ac.th/public/research_center/cdeps/Thai-MiddleEast.jpg)
 3. องค์ความรู้มุสลิมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2518-2550 (http://www.econ.chula.ac.th/public/research_center/cdeps/muslim_2518-2550.pdf)
 4. แผนงานวิจัย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของโลกมุสลิมและโอกาสของประเทศไทย
  (http://www.econ.chula.ac.th/public/research_center/cdeps/muslim_re1.pdf)
 5. Energy Consumption and Efficiency of Energy Usage (http://www.econ.chula.ac.th/public/research_center/cdeps/Energy.pdf)
 6. Current Oil Price, Long-term Energy Strategy and the Thai Economy” Project (http://www.econ.chula.ac.th/public/research_center/cdeps/CurrentOil.pdf)
 7. Recent Oil Price Crisis and the Thai Economy (http://www.econ.chula.ac.th/public/research_center/cdeps/RecentOil.pdf)
 8. Oil Price, The Thai Economy and the Long-Term Energy Strategy (http://www.econ.chula.ac.th/public/research_center/cdeps/FinalAnalyticalReport-English.pdf)
 9. โครงการติดตามและประเมินผลค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 (http://www.econ.chula.ac.th/public/members/paitoon_k/ExecSumFiscalStimulation.pdf)
 10. การประชุมเสวนาเรื่อง “ศาสนากับสิ่งแวดล้อม” (http://www.econ.chula.ac.th/public/research_center/cdeps/research_3.pdf)
 11. โครงการพัฒนาแหล่งข้อมูลและแหล่งท่องเที่ยว
 12. ความสููญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุุจราจร
 13. โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินนโยบาย
 14. โครงการสัมนาทางวิชาการฯ
[table “” not found /]
[table “” not found /]

ติดต่อศูนย์

ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา (ชั้น 5 ห้อง 501/1)
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330
โทร. : 0-2218-6229 โทรสาร : 0-2218-6284