ศูนย์เศรษฐศาสตร์นิเวศ The Centre for Ecological Economics

วัตถุประสงค์

  1. ดำเนินการค้นคว้าวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อขยายองค์ความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  2. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำวิจัย และการเรียนการสอนในสาขานี้ ของคณาจารย์และนิสิต
  3. เป็นแหล่งกลางในการประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ผู้อำนวยการศูนย์

ผลงาน

ติดต่อศูนย์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330