ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ Chulalongkorn Economics Research Center

วัตถุประสงค์

  1. อำนวยความสะดวกด้านการวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. ประสานงานด้านการวิจัยระหว่างคณะ ฯ กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
  3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้มีคุณภาพสูง

ผู้อำนวยการศูนย์

ผศ.ดร.ธานี  ชัยวัฒน์
ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์

ผลงาน

การสัมมนาทางวิชาการ

1. โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Technology Choice, Learning Dynamics and Financial Development”

[table “” not found /]

2. โครงการสัมมนาเรื่อง “Conditional Cooperation, Heterogeneity of Beliefs and the Decay in Contributions in Linear Public Goods Game: Experimental Evidence”

[table “” not found /]

3. โครงการสัมมนาเรื่อง “ไขความข้องใจปัญหาจำนำข้าว”
[table “” not found /]

4. โครงการสัมมนาเรื่อง “New Evidence on the Tax Elasticity of Capital Gains”
[table “” not found /]

5. โครงการสัมมนาเรื่อง “Impact of Disaster on Labour Market across Borders”
[table “” not found /]

ติดต่อศูนย์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือ โทร / Fax. 02-218-6232-33
Email: cerc_chula@hotmail.com