ศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข The Center for Health Economics

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

การจัดหลักสูตร และการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข จัดทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา และการกำหนดนโยบายสาธารณสุข จัดการด้านบริการวิชาการ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข จัดวิทยากรในการฝึกอบรม สัมมนาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดประชุมปฏิบัติการตามความจำเป็นของกระทรวงสาธารณสุข

และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 ศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ได้รับแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็น WHO Collaborating Center for Health Economics เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานด้านการสอน การวิจัยและฝึกอบรมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขให้กับองค์การอนามัยโลก

วัตถุประสงค์

  1. To develop expertise in the application of health economics in the formulation of health care policies, in planning and resource allocation, and in the health care delivery process in Thailand;
  2. To strengthen health economics research capability both in Thailand and in South-East Asia, with respect to health policy, health care reform and related issues to improve effectiveness, efficiency, and equity;
    To encourage research in economic analysis and evaluation of disease control, with special attention to tropical diseases;
  3. To provide advisory and information services in South-East Asia on health economics research.

ผู้อำนวยการศูนย์

ผศ.ดร.ชันทาล แฮร์เบอร์โฮลส์
Asst.Prof.Dr.Chantal  Herberholz

การบริการวิชาการ

SHORT COURSES IN HEALTH ECONOMICS OFFERED BY THE CENTRE FOR HEALTH ECONOMICS 4 WEEK COURSES

1.MICROECONOMIC ANALYSIS AND APPLICATIONS (7 – 31 August 2017)
The course is designed to prepare a non-economist to apply microeconomic theories to health systems. The topic will include theory of consumer or patients behavior and theory of producer or health care provider, health care markets, uncertainty and health insurance.
2.MACROECONOMIC ANALYSIS AND APPLICATIONS (1 – 29 September 2017)
This course is also designed for a non-economist to understand national economic system of which health is becoming a major part. The course will cover the major macroeconomic tools and indices that will have impact on health or can be affected by health
3.HEALTH CARE SYSTEMS,FINANCING AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMANET (Heath Care Financing)(2 – 31 October 2017)
This course aims to enable participants to analyze recent efforts of developing countries to finance and organize health care. The practical objective is to apply methods of economic and policy analysis to health care financing in the context of socioeconomic development.
4.STATISTICS FOR HEALTH ECONOMICS (1 – 30 November 2017)
The course focuses on the statistical tools necessary for analyzing the health care system from the statistical or survey data. More emphasis will be put on empirical applications using microcomputer. The course will cover from simple regression analysis to time series data analysis.
5.ECONOMIC ANALYSIS AND EVALUATION OF HEALTH CARE (6 – 30 December 2017)
This course aims to explore the nature, purpose and limitations of economic analysis and evaluation; public and private perspectives; measurement and valuation; and analysis of costs, performance and effectiveness; evaluation of cost-effectiveness, inequality and equity.
6.HEALTH CARE SERVICE MANAGEMENT (1 – 31 January 2018)
Theory and concepts of health management, competition and corporate strategies, marketing, financial accounting and management, operation management and organization effectiveness, health care industry and policy analysis, negotiation, communication and medical informatics.
7.HEALTH POLICY AND PLANNING(1 – 28 February 2018)
This course deals with techniques, issues and approaches to health care planning in the context of limited resources, at national and district levels. Participants will be required to identity information necessary for health care planning and policy making. Particular issues such as efficiency and equity will be addressed.
8.HEALTH ECONOMICS RESEARCH METHODS (1 – 28 March 2018)
This course covers the key principles of health economics research, including the roles of questions, hypotheses and theories in the research process, with critical review of research design and methodologies. This will lead to the ability to prepare a research proposal, including strategies for data management, analysis and communication of results.

THE COURSE FEE IS US$ 1,200 PER COURSE PER PERSON.

ผลงาน

การอบรมทางวิชาการ

โครงการอบรมหัวข้อ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกรรมของรัฐในระบบการบริการสุขภาพ (Private Setor Engagement for Health Services)
วันที่ 23 – 25 มกราคม 2562

รายละเอียดโครงการ

ติดต่อศูนย์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-6280-81 โทรสาร 02-218-6279
Email: hlthecon@chula.ac.th