ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ The Centre for International Economics

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทำการค้นคว้าศึกษาวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  3. เพื่อประสานงานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ

ผู้อำนวยการศูนย์

ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

ผลงาน

การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการ

โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “Lessons of the European Crisis for Regional Monetary and Financial Integration in East Asia”
[table “” not found /]

การอบรมทางวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาส ผลกระทบ และประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และเศรษฐกิจชุมชน ภายหลังการเปิดเสรีภายใต้กรอบอาเซียน”

[table “” not found /]

ติดต่อศูนย์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330