ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม Centre for Muslim World Policies

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อดำเนินงานและส่งเสริมการวิจัยและงานวิชาการด้านมุสลิมศึกษา ในทางเศรษฐศาสตร์ และในลักษณะสหสาขาวิชา (multidisciplinary)
 2. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิง เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ รวมทั้งให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนานโยบายของรัฐบาล และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโลกมุสลิมให้แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
 3. เพื่อพัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และกับโลกมุสลิม Socio-economics Development งบประมาณ มีเป้าหมายเพื่อให้เลี้ยงตัวเองได้โดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัย ต่างๆจากต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

แหล่งทุนสนับสนุน

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 6. สำนักงานกองทุนภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ

ผู้อำนวยการศูนย์

รศ.ดร.มนชยา อุรุยศ
รศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

ผลงาน

ด้านวิจัย

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ระยะที่ 1
[table “” not found /]

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการดำเนินนโยบายสาธารณะ ระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
[table “” not found /]

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ระยะที่ 2
[table “” not found /]

นโยบายและผลกระทบของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน อุตสาหกรรมฮาลาลของไทย 
[table “” not found /]

โครงการฝึกอบรม Public Policy and Development Management 
[table “” not found /]

ชุดโครงการวิจัย ไทย-ตะวันออกกลาง ระยะที่ 2
[table “” not found /]

ด้านวิชาการ

 1. เขียนบทความทางวิชาการในวารสารต่าง ๆ เช่น Socio-economic Silence in the Three Southern Provinces of Thailand ในวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 2. ให้สัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับโลก มุสลิมแก่สื่อ มวลชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ในวาระและโอกาสที่เกิดเหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน อันเกี่ยวเนื่องกับประเทศเหล่านี้ อาทิ ศักยภาพทางการค้าของกลุ่มประเทศโลกมุสลิม ญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโลกมุสลิม และประเด็นความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ 

กิจกรรม อื่น ๆ

 1. จัดบรรยาย อภิปราย เสวนากลุ่มย่อย จัดขึ้นตามเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก โดยอาจจัดให้มีทุก ๆ 2-3 เดือน 
 2. จัดสัมมนาทางวิชาการประจำปี โดยจะจัดให้มีปีละครั้ง ในหัวข้อที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของสาธารณชนฯลฯ 
 3. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมุสลิม ศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษฯ 

การประชุมทางวิชาการ

โครงการจัดประชุมวิชาการโลกมุสลิมประจำปี 2555 เรื่อง “เส้นทางทุนมนุษย์ไทย โอกาสและจุดเปลี่ยนของมุสลิมไทยในประชาคมอาเซียน”
[table “” not found /]

ติดต่อศูนย์

ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม (ชั้น 5 ห้อง 501/1)
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330
โทร. : 0-2218-6229 โทรสาร : 0-2218-6284