ศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ Labour and Management Development Center

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

ความสัมพันธ์ในการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องกำหนดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติ หรือโดยการกำหนดบังคับของใครคนใดคนหนึ่งในหน่วยงาน เฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากจะเกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้น โดยตระหนักถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมวิชาการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ และหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์สำหรับผู้นำสหภาพแรงงานขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ซึ่งเป็นนักบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในวงการอย่างกว้างขวางทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์

ศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมการศึกษาวิชาแรงงานสัมพันธ์ การบริหารงานบุคคล และวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดระบบการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในแขนงวิชาแรงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  3. ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการจัดการ
  4. เป็นแหล่งรวมเอกสาร หนังสือ ข้อมูล และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  5. เป็นหน่วยงานชำนัญพิเศษในการติดต่อประสานงานกับองค์การต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
  6. เสนอแนะให้คำปรึกษากับรัฐบาลในการกำหนดนโยบาย และบริหารแรงงาน
  7. ให้การอบรมแก่บัณฑิตแขนงวิชาต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะเข้าทำงานในหน่วยธุรกิจต่าง ๆ

อบรมใคร

ผู้บริหารที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาทุกสายงานทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ทุกลักษณะการประกอบการ รุ่นละไม่เกิน 30 คน

การประเมินผล

ผู้ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การรับวุฒิบัตร
จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 169 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2562
ห้องประชุม 219 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างเวลา 17.30-20.30 น.

ช่วงเวลาในการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 รับจำนวนจำกัด

ตารางการอบรม

(ดาวน์โหลดข้อมูล)

ใบสมัคร

(ดาวน์โหลดใบสมัคร)

ติดต่อศูนย์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือ โทร / Fax. 02-218-6226
Email: warajit.s@chula.ac.th (วราจิตต์ ศุขเกษม)