ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง Political Economics Studies Center

วัตถุประสงค์

  1. ทำการศึกษาวิจัยทฤษฎี และแนวคิดทางเศรษฐกิจของเศรษฐศาสตร์การเมืองสำนักต่าง ๆ และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
  2. ทำการศึกษาวิจัยชีวิต การผลิต และวัฒนธรรมของประชาชนไทยในประวัติศาสตร์ และการพัฒนาคลี่คลายมา และสร้างทฤษฎีเพื่อชี้แนวทางการพัฒนาประเทศไทยอันพึงปรารถนา
  3. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดสัมมนา การอบรม การออกหนังสือ วารสาร ฯลฯ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองแก่นักวิชาการ ปัญญาชน นักพัฒนา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
  4. เป็นแหล่งรวมหนังสือตำรา เอกสาร ข้อมูลและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ความคิดเห็นและประสานงานกับคณะกรรมการห้องหนังสือสุภา ศิริมานนท์
  5. ติดต่อประสานงานกับองค์การต่าง ๆ นักวิชาการ ปัญญาชน นักพัฒนา ฯลฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

ผู้อำนวยการศูนย์

ผศ.ดร.เขมรัฐ เถลิงศรี
ผศ.ดร.เขมรัฐ เถลิงศรี

ผลงาน

การสัมมนาทางวิชาการ

1. โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป” (เสนอผลงานวิจัย)

[table “” not found /]

2. โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปรับตัวของทุนไทย: จากทุนท้องถิ่นสู่ทุนข้ามชาติ”
[table “” not found /]

3. โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ: ปัญหา อุปสรรค ความท้าทาย กรณีศึกษาการจัดทำ Thai – EU FTA ต่อการเข้าถึงยา”
[table “” not found /]

การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการ

1. โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ความหมายและแนวคิด ‘สาธารณะ’ ในประวัติศาสตร์: การจัดกิจการสาธารณะที่กรุงเทพก่อน พ.ศ. 2475”
[table “” not found /]

2. โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “Corporatism”
[table “” not found /]

3. โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “State Structure, Policy Formation, and Economic Development in South East Asia: The Political Economy of Thailand and the Philippines”
[table “” not found /]

4. โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรรายย่อย หลังวิกฤตน้ำท่วม”
[table “” not found /]

5. โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมกับการแก้ไขปัญหาที่ดินของคนจน”
[table “” not found /]

6. โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เศรษฐกิจนอกกฎหมายว่าด้วยมาเฟียและโจรสลัดทางทะเล”
[table “” not found /]

ปาฐกถาพิเศษ

1. โครงการปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์ เรื่อง “สังคมไทยกับแนวคิดรัฐสวัสดิการ การก้าวพ้นประชานิยม”
[table “” not found /]

ติดต่อศูนย์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330