MAPE

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
(หลักสูตรปรับปรุง 2561)

1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

Master of Arts Program in Political Economy

 

2. ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Arts

 

3. ชื่อที่ระบุใน TRANSCRIPT

FIELD OF STUDY :      Political Economy

 

4. ปรัชญาของหลักสูตร

โลกยุคไร้พรมแดนที่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ไหลผ่านถึงกันได้รวดเร็ว ทำให้ปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ส่งผลกระทบถึงกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ต่างก็เป็นเหตุและปัจจัยให้เกิดผลต่างๆ ซึ่งกันและกัน ดังนั้นผลหนึ่งๆ หรือสถานการณ์หนึ่งๆ ทางสังคมมักจะมาจากเหตุและปัจจัยจากหลายๆด้าน การเมืองอาจเป็นเหตุและปัจจัยให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจก็อาจเป็นเหตุและปัจจัยให้เกิดผลทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมก็เป็นเหตุและปัจจัยให้เกิดผลทางการเมืองและเศรษฐกิจได้ การเมืองและเศรษฐกิจก็สามารถเป็นเหตุและปัจจัยให้เกิดผลทางสังคมและวัฒนธรรม องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองมีกรอบการคิด และการวิเคราะห์ไม่แยกส่วนเศรษฐกิจกับการเมืองและยังให้ความสำคัญต่อปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรมและอุดมการณ์ การคิดและการวิเคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์การเมืองจึงเป็นการคิดและวิเคราะห์เชิงบูรณาการที่ผสมผสานปัจจัยทางเศรษฐกิจ – สังคม – การเมืองคลุกเคล้ากันเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง

เศรษฐศาสตร์การเมือง ไม่จำเป็นต้องหมายถึงเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์ (Marxist Economics) ตามที่บางคนเข้าใจแต่เศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์เป็นสาขาหนึ่งของเศรษฐศาสตร์การเมืองแน่นอน  เนื่องจากวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมือง  (political economy) เกิดขึ้นก่อนเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์ โดยเฉพาะงานของ อดัม สมิธ ที่รู้จักกันทั่วไปคือ The Wealth of Nations เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ถูกถือเป็นต้นธารของ วิชาการเศรษฐศาสตร์  ทั้งเศรษฐศาสตร์คลาสสิค เศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์ เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองจึงต้องการเปิดมุมมองการวิเคราะห์ที่รอบด้าน และครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งสามกระแสที่กล่าวมา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองจึงต้องการสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ (integrated body of knowledge) เพื่อให้สามารถชี้นำทางวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมืองแก่ทุกกลุ่มคนและชนชั้นในสังคม    พันธกิจหลักของหลักสูตร คือ การผลิตนักเศรษฐศาสตร์การเมืองที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ด้วยความคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) ที่เข้าใจภาพองค์รวมต่าง ๆ ของสังคมแต่สามารถวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะส่วนได้อย่างลุ่มลึก ในหลักสูตรนี้บังคับให้ผู้ศึกษาทุกคน “ต้องเขียนวิทยานิพนธ์” และเข้มงวดกับวิทยานิพนธ์เป็นพิเศษและคาดหวังให้ผู้จบหลักสูตรนี้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพื่อเสนอความคิดเชิงนโยบายและความคิดเชิงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา

 

5. ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความชำนาญในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยเน้นความต้องการของผู้ทำงานด้านนี้ที่จะพัฒนาความรู้ทางทฤษฎี วิสัยทัศน์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถเข้าเรียนได้ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการประสานทฤษฎีความคิด และการวิเคราะห์กับประสบการณ์ และการปฏิบัติไปพร้อมๆกัน

 

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ
2) สร้างนักเศรษฐศาสตร์การเมืองที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตนักวิชาการให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ

 

7. ระบบการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา

    ระบบการศึกษา

หลักสูตรเป็นแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยมีระยะเวลาศึกษาภาคละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

    ระยะเวลาศึกษา

2 ปี แต่ศึกษาได้ไม่เกิน 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

 

8. โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก  แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 30
     –  รายวิชาบังคับ 24
     –  รายวิชาเลือก 6
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12

 

วิชาบังคับ        24  หน่วยกิต

2951601        ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง 1

Political Economy Theory I

2951602        ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง 2

Political Economy Theory II

2951606        ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบ 1

Comparative Economic History I

2951607        ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบ 2

Comparative Economic History II

2951608        ระเบียบวิธีวิจัยและการจัดการข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

Research Methodology and Data Management in Political Economy

2951609        ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมินผลกระทบของนโยบายทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

Research Methodology and Policy Impact Assessment in Political Economy

2951634        ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

Economic Theory

2951635        เศรษฐศาสตร์การคลังและนโยบายสาธารณะ

Public Economics and Policy

 

วิชาเลือก        6  หน่วยกิต

2951612        ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย

Economic and Cultural History of Thailand

2951627        ประชาสังคม

Civil Society

2951628        เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง

Behavioral and Experimental Political Economy

2951629        ศาสตร์ข้อมูลในเศรษฐศาสตร์การเมือง

Data Science in Political Economy

2951633        สัมมนาปัญหาเศรษฐศาสตร์การเมือง

Seminar in Political Economy Problems

2951636        เศรษฐกิจการเมืองไทย

Political Economy of Thailand

2951637        ทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการค้าและการลงทุน

Capitalism and Globalization of Trade and Investment

2951638        ทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการเงิน

Financial Capitalism and Globalization

2951639        เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐ

Political Economy of the State

2951640        เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเมืองและสถาบันใหม่

Political and New Institutional Economics

2951707        หัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

Special Topics in Political Economy

 

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต สำหรับ แผน ก แบบ ก2

2951811        วิทยานิพนธ์

Thesis

 

9. แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
2951601 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง 1
Political Economy Theory I
3(3-0-9)
2951606* ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบ 1
Comparative Economic History I
3(3-0-9)
2951608* ระเบียบวิธีวิจัยและการจัดการข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
Research Methodology and Data Management in Political Economy
3(3-0-9)
2951634* ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
Economic Theory
3(3-0-9)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
2951602* ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง  2
Political Economy Theory II
3(3-0-9)
2951607* ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบ 2
Comparative Economic History II
3(3-0-9)
2951609* ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมินผลกระทบของนโยบายทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
Research Methodology and Policy Impact Assessment in Political Economy
3(3-0-9)
2951635* เศรษฐศาสตร์การคลังและนโยบายสาธารณะ
Public Economics and Policy
3(3-0-9)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
xxxxxxx วิชาเลือก 3(3-0-9)
2951811 วิทยานิพนธ์
Thesis
6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
xxxxxxx วิชาเลือก 3(3-0-9)
2951811 วิทยานิพนธ์
Thesis
6

 

10.คำอธิบายรายวิชา

2951601        ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง 1

ว่าด้วยการศึกษาภาพรวมทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและเศรษฐศาสตร์การเมือง การแบ่งสำนักคิดต่างๆในทางเศรษฐศาสตร์การเมือง ตั้งแต่สำนักคิดธรรมชาตินิยม เศรษฐศาสตร์การเมืองคลาสสิค เศรษฐศาสตร์มาร์กซิสม์ นีโอมาร์กซิสม์ แนวคิดของจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ แนวคิดสำนักแฟรงค์เฟิร์ต เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ และเศรษฐศาสตร์แนวสตรีนิยม

Political Economy Theory I

POL ECON THEORY I

On the Overview of Political Economy Theory, students can categorize how different between Mainstream Economics and Political Economy, and also learn Schools of Political Economy Thought which is starting from Physiocrat, Classical Political Economy, Marxism, Neo-Marxism, Keynesian Economics, Frankfurt School, Buddhist and Feminist Economics

 

2951602        ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง 2

ว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองเพื่อการวิเคราะห์โลกร่วมสมัย โดยศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองเปรียบเทียบ แนวคิดหลังมาร์กซิสม์ แนวคิดเศรษฐศาสตร์หลังสมัยใหม่ เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสถาบันนิยม โอเพ่นมาร์กซิสม์ แนวคิดเศรษฐศาสตร์จีน งานศึกษาของโธมัส พิเก็ตตี้ และบทวิพากษ์วิจารณ์ และข้อถกเถียงประเด็นเสรีนิยมใหม่

Political Economy Theory II

POL ECON THEORY II

Prerequisite: Political Economy Theory I or consent of faculty Deeply understand Political Economy Theory for analyzing global capital in world contemporary, which links from Political Economy Theory I. Post-Marxism and Post-Modern Economics are required, and also Institutional Political Economy, Open Marxism, Chinese Economic Thought, Comparative Political Economy, debate on neoliberalism, Pikettian and its critique

 

2951606        ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบ 1

ศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบ โดยเน้นศึกษากระบวนการเป็นสมัยใหม่ การเปลี่ยนจากระบบฟิวดัลเป็นระบบทุนนิยม/ระบบโซเวียตในยุโรป เปรียบเทียบกระบวนการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในอังกฤษ  ฝรั่งเศส เยอรมนี ในศตวรรษที่ 18-19 รัสเซียและสหรัฐอเมริกาต้นศตวรรษที่ 20 การขยายตัวของยุโรปไปยังลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา ระบบจักรวรรดินิยม

Comparative Economic History I

COMP ECON HIST I

A study of comparative economic history with emphasis on the transitional process to modernity; the transition from feudalism to capitalism/the Soviet system in Europe; comparative studies of the processes of the industrial revolutions in England, France, and Germany in the 18 th -19 th century in both the economic, and the social and political aspects; the industrial revolutions in Russia and the United States of America at the beginning of the 20 th century; the expansion of Europe to Latin America, Asia, and Africa; Imperialism

 

2951607        ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบ 2

ศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบ โดยเน้นศึกษาทางการเปลี่ยนสู่สมัยใหม่และการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ของสังคมเศรษฐกิจสำคัญนอกทวีปยุโรป คือจีน ญี่ปุ่น อินเดีย ละตินอเมริกา กลุ่มประเทศอิสลาม เอเชียอาคเนย์ ฯลฯ ในศตวรรษที่ 19 และ 20 สหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกกับการเกิดระบบโลกาภิวัตน์ ประเทศตะวันออกและประเทศโลกที่ 3 อื่น กับกระบวนการโลกาภิวัตน์

Comparative Economic History II

COMP ECON HIST II

A study of comparative economic history with emphasis on the routes to modernity and industrial revolution of countries outside Europe; the similarities and the differences of these routes both in the economic and the social and political aspects; comparative studies of the historical routes to modernity of China, Japan, India, Latin America, Islamic countries, Southeast Asian countries, etc. in the 19th century and the 20th century; the United States of America and Europe and the birth of the global system; the countries of the East, the other Third World countries and the process of globalization

 

2951608        ระเบียบวิธีวิจัยและการจัดการข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

ความหมายของการวิจัย การให้เหตุผล การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ การตั้งคำถามวิจัย การทำวรรณกรรมปริทัศน์ การเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์การเมือง การแสดงภาพข้อมูล วิธีการทำวิจัย

Research Methodology and Data Management in Political Economy

RES METH DAT MGT

Introduction to Research, Reasoning, Academic Reading and Writing, Research Question, Literature Review, Data Collection and Management in Political Economy, Data Visualization, Research Methods

 

2951609        ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมินผลกระทบของนโยบายทางเศรษฐศาสตร์

วิธีการประเมินผลประทบทางสังคม วิธีการประเมินผลกระทบทางกฎระเบียบ วิธีการประเมินโครงการและนโยบาย การวิเคราะห์ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลและแหล่งข้อมูล การนำเสนอและการวิจารณ์

Research Methodology and Policy Impact Assessment in Political Economy

RES METH IMP ASSES

Social Impact Acessment, Regulatory Impact Assessment, Project and Policy Evaluation, Data Analysis, Approaching of Data and Sources of Data. Presentation and Argument

 

2951612        ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย

เศรษฐกิจไทย สำนักเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมชุมชนของชนเผ่าไท เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านและระบบศักดินา วิธีวิทยาการและทฤษฎีเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้าน เศรษฐกิจทุนนิยมและผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน การขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยม วิวาทะแนวทางพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของไทยด้านทุนนิยมหรือชุมชนหมู่บ้าน

 

Economic and Cultural History of Thailand

ECON CUL HIST THAI

Thai economy, political economy school, economy and culture of Tai, community economy and feudalism, methodology and theory of community economy capitalism and its impact
on community economy, the expansion of capitalism, the discourses of Thai socioeconomic development on capitalism or community.

 

2951627        ประชาสังคม

ประวัติแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม  แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการยอมรับของสังคมเกี่ยวกับการก่อตัวและการเคลื่อนไหวของขบวนการชาวนา ขบวนการแรงงาน และองค์กรประชาชน รวมทั้งฐานะและบทบาทในการกำหนดนโยบายและความเป็นไปของระบบเศรษฐกิจการเมืองของประเทศ นอกจากนี้ยังศึกษาวิเคราะห์ระบบสื่อสารมวลชนด้วยมโนทัศน์ของเศรษฐศาสตร์การเมือง ประกอบด้วยการศึกษาสภาพของโครงสร้างระบบสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรการผลิตสื่อ ผลกระทบจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองต่อกระบวนการผลิตเนื้อหาและการบริโภคเนื้อหา ตลอดจนสิทธิเสรีภาพในการรับข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและประชาชน

Civil Society

CIVIL SOCIETY

The history of the concept of Civil Society, concepts, theories and process of the formation, development and institutionalization of peasant, labour and people movements; status and role in setting policies and political and economic system of the country. In addition, This course also presents the political economy of the media by examining the structure and performance of the mass media as well as demonstrating the power relations that intervene in the production, distribution, and consumption of the media. It also explores governmental policies and regulations influence the media content together with freedom of information and the right to know for new media.

 

2951628        เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง

แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และการอธิบายพฤติกรรมของนักการเมือง ผู้สมัครทางการเมือง ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง นักล็อบบี้ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและในสนามการเมือง แนวคิดทางด้านการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล เศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง และการทดลองเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง

Behavioral and Experimental Political Economy

BEH EXP POL ECON

Introduction to behavioural concepts and explaining decisions of politicians, candidates for political office, voters, lobbyists, and other actors in the political and policymaking arena, the concept of rational decision under game theory, introduction to experimental economics and experimental design in political economy

 

2951629        ศาสตร์ข้อมูลในเศรษฐศาสตร์การเมือง

เทคนิคพื้นฐานของศาสตร์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในข้อมูลทางการเมือง ทั้งการเลือกตั้ง การใช้จ่ายเงินเพื่อการเลือกตั้ง การล็อบบี้ และอื่นๆ วัตถุประสงค์ของวิชาเพื่อให้นิสิตมีความรู้ที่ทันสมัยในการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ ทั้งในภาควิชาการ ภาครัฐและภาคเอกชน

Data Science in Political Economy

DAT SCI POL ECON

This course will develop fundamental techniques of data science and apply them to large political datasets on elections, campaign finance, lobbying, and more. The objective is to give students the skills to carry out cutting edge quantitative political economy studies in both academia the public and the private sector.

 

2951633        สัมมนาปัญหาเศรษฐศาสตร์การเมือง

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาเศรษฐศาสตร์การเมืองในปัจจุบัน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองโดยทั่วไปปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง ปัญหาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ ปัญหาของโลกาภิวัตน์ ปัญหาของความ สัมพันธ์แบบไม่เสมอภาคระหว่างประเทศพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนา ปัญหาของลัทธิเสรีนิยมใหม่ ปัญหาของการลงทุนระหว่างประเทศตามข้อตกลงของดับเบิลยูทีโอ และเอฟทีเอ ปัญหาความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์และวัฒนธรรมของโลกตะวันตกและโลกมุสลิม ปัญหาความยากจนและสาเหตุของความยากจนในโลกทุนนิยม ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในกระแสทุนนิยมโลก ทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

 

Seminar in Political Economy Problems

SEM POL ECON

Analysis and synthesis on the problems of concepts and theories on political economy; the problems of knowledge and understanding about political economy; the problems of international political economy; the problems of globalization; the problems of neo liberalism, the problems of international trade and investment under the agreements of WTO and FTA; the problems originated from the ideologies and cultures of the western and muslim societies; the problems of poverty and the causes of poverty in the capitalism; the problems of natural resources and environment in the current situation; the problems of socio-political-economic development under capitalism; the alternative for socio-political economic development.

 

2951634        ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

การผลิตและพฤติกรรมผู้ผลิต การบริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดและลักษณะตลาด การแสวงหาประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้ผลิต เศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจการเมืองของประเทศต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติและภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ เงินเฟ้อ การเงินและการคลัง การค้าและการผลิตที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศ เงินทุนจากต่างประเทศ ภาระหนี้และดุลการชำระเงินของประเทศ

Economic Theory

ECON THEORY

Production and producers’ behavior; consumption and consumers’ behavior, markets and characteristics of markets; macroeconomics related to political economy of various countries, National Products and economic sectors, inflation, monetary system and finance, trades and production related to external sectors and foreign capital, debt and balance of payment, policy making at macro level connected with political economy of various countries.

 

2951635        เศรษฐศาสตร์การคลังและนโยบายสาธารณะ

ศึกษาโครงสร้างรายได้ของรัฐบาล การดำเนินนโยบายทางการคลังผ่านเครื่องมือต่างๆ โดยเน้นไปที่การศึกษาภาษีซึ่งเป็นเครื่องมือหลัก รูปแบบภาษีทั้ง Normative และ Positive การผลักภาระภาษีกับความเป็นธรรมทางภาษี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค การก่อหนี้สาธารณะ ความมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายภาครัฐ ผลกระทบของการออกแบบและดำเนินนโยบายสาธารณะที่มีต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

Public Economics and Policy

PUB ECON POLICY

Income Structure of Geovernment, Fiscal Instruments especially Taxation including Normative and Positive, Tax Burden and Fairness, Effects of Taxation on consumer and producers, budgeting and its efficiency, public policy and stakeholders

 

2951636        เศรษฐกิจการเมืองไทย

ศึกษาเศรษฐกิจการเมืองไทย ทั้งเศรษฐกิจภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ (Public sector) โดยเป็นการ ศึกษาเศรษฐกิจ ด้านการผลิต การบริโภคของครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน ปัจจัยการผลิตร่วมของชุมชน (Common property) หรือวัฒนธรรมชาวบ้านและภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมไปถึงการสะสมทุนของท้องถิ่นไทย

Political Economy of Thailand

POL ECON THAI

To study the Political economy of Thailand, the economy of the common people, the business in private sector and the economy is public sector. It studies the household production and household consumption, community enterprise, the common property and culture and traditional wisdom in production, including capital accumulation of Thai rural area.

 

2951637        ทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการค้าและการลงทุน

เพื่อวิเคราะห์ประเด็นในทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าและการลงทุน ด้วยเครื่องมือการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ข้อตกลงการค้าเสรี การลงทุนโดยตรงของต่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

Capitalism and Globalization of Trade and Investment

CAP GLOB TRADE INV

to analyze international political economy issues on global trade and investment with modern instruments, economic integration, free trade agreement, foreign direct investment and transnational corporation, special economic zone

2951638        ทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการเงิน

ศึกษาแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม เช่น เสรีนิยม สภาพจริงนิยม มาร์กซิสม์ ประกอบสร้างนิยม รวมถึง Pax Americana กรอบการวิเคราะห์ทุนนิยมในประเทศต่างๆ นโยบายเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจ ทุนจีนในระบบเศรษฐกิจโลก ระบบการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารเงา สกุลเงินดิจิทัล และการวิเคราะห์วิกฤตการเงิน

Financial Capitalism and Globalization

FIN CAP GLOB

Studying traditional approaches in International Political Economy: Liberalism, Realism, Marxism and Constructivism. Apart from that, it is including Pax Americana, Varieties of Capitalism, Economic Policy of the Great Power, Chinese Capital in the Global Economy, International Finance, Shadow Banking System, Cryptocurrency, Financial Crisis Analysis.

 

2951639        เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐ

ประเด็นและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบ เช่น เศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบระหว่างประเทศทุนนิยมก้าวหน้า ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา, พลวัตของทุน, การสะสมทุน,  การจัดสรรทรัพยากรใหม่, ความไม่เท่าเทียม, และรัฐ  โดยเน้นอธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบทของโลกาภิวัตน์

Political Economy of the State

POL ECON STATE

Topics and theories of Comparative Political Economy (CPE) :The Comparative Political Economy of advanced capitalist, developing and underdeveloped countries, dynamics of capital, accumulation, redistribution, inequality, and the state. The course will focus on social economic and political development of Southeast Asia within the context of globalization.

 

2951640        เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเมืองและสถาบันใหม่

วิชานี้สอนแนวคิดใหม่ทางด้านเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเมืองและสถาบันใหม่ โดยเน้นการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประยุกต์และวิเคราะห์บทบาททางการเมืองและสถาบัน ทั้งวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

Political and New Institutional Economics

POL NEW INSTIT

This course is intended as an introduction to the newly emerging field of political economy of politics and institutions. It focuses on how to use economic tools to apply and analyze the role of politics and institutions, including culture and geography, on economic development

 

2951707        หัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

ศึกษาแนวลึกของหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์การเมือง เพื่อให้เกิดความรู้พิเศษเฉพาะด้าน โดยประกาศหัวข้อเรื่องให้ทราบเป็นรายภาค

Special Topics in Political Economy

SPEC TOP POL ECON

In-dipth study of any topic in political economy to gain special knowledge: topics to be announced each semester.

 

11. Tuition Fee

Tuition Fee

บาท

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภารการศึกษาละ

54,500

ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ

23,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคละ

31,500

ค่าสมัคร

1,000

 

12. เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00 น. หรือวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

13. Admission

ใบสมัครปีการศึกษา 2562
แนบท้ายประกาศรับสมัครปีการศึกษา 2562

 

14. Program Committee

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ที่ปรึกษา
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ที่ปรึกษา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ที่ปรึกษา
4. รองศาสตราจารย์ แล ดิลกวิทยรัตน์ ที่ปรึกษา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ประธานหลักสูตร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพนันท์ วรรณเทพสกุล กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบูรณ์ รัตนพนากุล กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลลินี มุทธากลิน กรรมการและเลขานุการ

 

15. Contact Us (Address/Phone/E-mail)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 316
โทรศัพท์ 0 2218 6223
โทรสาร 0 2218 6212
E-mail : Poleconchula@gmail.com