Thai Program (B.Econ.)

About

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ ปี 2513 และมีการพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความเข้มข้นทางวิชาการและสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เนื้อหาหลักประกอบด้วยรายวิชาภาคทฤษฎีเชิงลึก เครื่องมือเชิงปริมาณ รายวิชาเพื่อความรู้ที่เท่าทันเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และรายวิชาที่เน้นในการประยุกต์องค์ความรู้ในเชิงบูรณาการ ตลอดจนกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

Academic Terms

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ภาคการศึกษาต้น (สิงหาคม-ธันวาคม) และภาคการศึกษาปลาย (มกราคม-พฤษภาคม)

 

Tuition Fee

ค่าเล่าเรียนเรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องอัตราการเรียกเก็บเงิน
ค่าเล่าเรียน และเงินเรียกเก็บประเภทอื่น ๆ สำหรับนิสิต ที่ใช้บังคับขณะที่นิสิตผู้นั้นเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีแรก

 

Program Committee

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ เสริมชีพ                 ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา บุนนาค                           กรรมการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ รัตนพนากุล                 กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์              กรรมการและเลขานุการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Admission

คณะเศรษฐศาสตร์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษาละประมาณ 150 คน ตามระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการต่าง ๆ ตามรอบการรับสมัครของ ทปอ. ดังนี้

 1. รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ
  1. การรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)
  2. การรับนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
  3. นักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ)
 2. รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
 3. รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/admission2/home.html หรือ https://www.chula.ac.th/admissions/undergraduate-admission/

 

Contact Us

หน่วยทะเบียน คณะเศรษฐศาสตร์

ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2218 6254-55

 

Curriculum

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปีการศึกษา นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ดังนี้

แบบที่ 1 เอกเดี่ยว เลือกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาเอก โดยคณะเศรษฐศาสตร์มีกลุ่มวิชาที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความสนใจ หรือ

แบบที่ 2 เอกโท เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาเอก และเลือกเรียนวิชาโทข้ามศาสตร์จากคณะอื่น ๆ เพื่อเสริมโอกาสในการศึกษาต่อและการทำงานของนิสิต เช่น คณะรัฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

 

วิชาเอกแบบเอกเดี่ยว

 

 

วิชาเอกแบบเอก-โท

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

135

 

 

147

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

42

42

2. หมวดวิชาเฉพาะ

87

81

   2.1 วิชาแกน

60

60

   2.2 วิชาเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์

15

15

   2.3 วิชาเลือกทางเศรษฐศาสตร์

9

3

   2.4 วิชาปริญญานิพนธ์

3

3

3. กลุ่มวิชาโท

ไม่น้อยกว่า 18

4. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

6

 

โดยนิสิตสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะที่สนใจ ประกอบด้วย

 1. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
 2. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 3. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 4. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
 5. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
 6. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
 7. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
 8. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 9. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม

 

Related Link

 1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 3. กลุ่มวิชาโทเศรษฐศาสตร์ (บริการนอกคณะ)
  รายวิชาโทที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561
 4. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน
  แนวปฏิบัติในการขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
  แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารการขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
  หนังสือขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
  แบบฟอร์มตารางเปรียบเทียบรายวิชา
  ผล-แผนการศึกษา
  รายวิชาที่ได้รับอนุมัติเทียบโอนหน่วยกิตแล้ว
  รายชื่อรายวิชา Study Abroad